Laboratoře biofyzikální chemie a elektrochemie (LABIFEL)


Probíhající výzkum

Výzkum Laboratoří biofyzikální chemie a bioelektrochemie (LABIFEL) je orientován na studium elektrochemických transformací biologicky a medicínsky významných látek (oligonukleotidů, nukleových kyselin, proteinů a jejich fragmentů). Jelikož jsou tyto transformace závislé na identitě zkoumané biomolekuly a na její interakci s nabitým fázovým rozhraním, je cílem výzkumu monitorovat její chování nejen pomocí elektrochemických (CV, DPV, EVLS) metod za použití nemodifikovaných a modifikovaných elektrodových povrchů, ale i metod spektrálních (UV-VIS, CD, NMR). V  poslední době náš výzkum směřuje i k  vývoji mikroelektrodových senzorů a k přípravě nanostrukturovaných vrstev kovů pro povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopii (SERS).

Laicky řečeno

Na základě pochopení mechanismu elektrodových procesů lze konstruovat levné a citlivé biosenzory s potenciálním uplatněním v biomedicíně, farmacii a ekologii; lze pro ně využít i neobvyklé elektrodové materiály, jako je např. pentelková tuha, impregnovaný grafit, modifikovaná uhlíková pasta nebo kovová vrstva CD/DVD nosiče.

Dostupné vybavení

Laboratoře jsou vybaveny multifunkčními elektrochemickými analyzátory (potenciostat/galvanostat) řady AUTOLAB firmy Metrohm (Švýcarsko). Pro potenciometrické titrace jsou využívány automatické titrátory (Metrohm, Švýcarsko). Spektrální experiment je zastoupen jednak cirkulárním dichroismem (CD spektrofometr Jasco J-810) a UV/VIS spektrofotometrem (UNICAM UV4). Spektroleektrochemická metoda dovoluje simultánně monitorovat absorpční spektra produktů vznikajících na elektrodě při elektrolýze studovaných látek. Pro tyto analýzy je využívána kombinace potenciostatu AUTOLAB PGSTAT 30 a spektrofotometru Avantes AvaSpec – 2048L.

Pro studenty

Studenti se mohou zapojit do výzkumu skupiny biofyzikální chemie a bioelektrochemie kdykoli v rámci svých bakalářských a diplomových prací. Uvítáme i zapojení studentů formou samostatných projektů a příprav seminářů pro studenty BFCH nižších ročníků. Diskuse kolem výzkumu  i výuky je  možná v libovolnou dobu po vzájemné domluvě.

Členové skupiny

V případě zájmu o jakékoliv informace neváhejte kontaktovat kteréhokoliv člena naší skupiny, do které patří:

Spolupráce

  • doc. RNDr. Radovan Fiala, CSc, Národní NMR centrum Josefa Dadoka, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
  • doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc., Výzkumná skupina Struktura a interakce biomolekul na površích, CEITEC, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika a Biofyzikální ústav, Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno, Česká republika
  • Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D., Ústav fyziky kondenzovaných látek, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
  • doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D., Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
  • RNDr. Michal Masařík, Ph.D., Výzkumná skupina Struktura biosystémů a molekulárních materiálů, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
  • prof. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc., Biofyzikální ústav, Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno, Česká republika

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.