Laboratoře biofyzikální chemie a elektrochemie (LABIFEL)


Probíhající výzkum

Výzkum Laboratoří biofyzikální chemie a bioelektrochemie (LABIFEL) je orientován na studium elektrochemických transformací biologicky a medicínsky významných látek (oligonukleotidů, nukleových kyselin, proteinů a jejich fragmentů). Jelikož jsou tyto transformace závislé na identitě zkoumané biomolekuly a na její interakci s nabitým fázovým rozhraním, je cílem výzkumu monitorovat její chování nejen pomocí elektrochemických (CV, DPV, EVLS) metod za použití nemodifikovaných a modifikovaných elektrodových povrchů, ale i metod spektrálních (UV-VIS, CD, NMR). V  poslední době náš výzkum směřuje i k  vývoji mikroelektrodových senzorů a k přípravě nanostrukturovaných vrstev kovů pro povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopii (SERS).

Laicky řečeno

Na základě pochopení mechanismu elektrodových procesů lze konstruovat levné a citlivé biosenzory s potenciálním uplatněním v biomedicíně, farmacii a ekologii; lze pro ně využít i neobvyklé elektrodové materiály, jako je např. pentelková tuha, impregnovaný grafit, modifikovaná uhlíková pasta nebo kovová vrstva CD/DVD nosiče.

Dostupné vybavení

Laboratoře jsou vybaveny multifunkčními elektrochemickými analyzátory (potenciostat/galvanostat) řady AUTOLAB firmy Metrohm (Švýcarsko). Pro potenciometrické titrace jsou využívány automatické titrátory (Metrohm, Švýcarsko). Spektrální experiment je zastoupen jednak cirkulárním dichroismem (CD spektrofometr Jasco J-810) a UV/VIS spektrofotometrem (UNICAM UV4). Spektroleektrochemická metoda dovoluje simultánně monitorovat absorpční spektra produktů vznikajících na elektrodě při elektrolýze studovaných látek. Pro tyto analýzy je využívána kombinace potenciostatu AUTOLAB PGSTAT 30 a spektrofotometru Avantes AvaSpec – 2048L.

Pro studenty

Studenti se mohou zapojit do výzkumu skupiny biofyzikální chemie a bioelektrochemie kdykoli v rámci svých bakalářských a diplomových prací. Uvítáme i zapojení studentů formou samostatných projektů a příprav seminářů pro studenty BFCH nižších ročníků. Diskuse kolem výzkumu  i výuky je  možná v libovolnou dobu po vzájemné domluvě.

Členové skupiny

V případě zájmu o jakékoliv informace neváhejte kontaktovat kteréhokoliv člena naší skupiny, do které patří:

Spolupráce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.