Doktorké studium


Cílem těchto stránek není suplovat stránky Ústavu chemie a Přírodovědecké fakulty, kde naleznete:

Požadavky k přijímacím zkouškám

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním oboru Fyzikální chemie je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu v daném nebo příbuzném studijním oboru, na který se uchazeč hlásí, a úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Obsahem zkoušky je odborná rozprava v daném oboru a schopnost komunikace v jednom světovém jazyce. Uchazeč o studium si nejpozději do řádného termínu přijímací zkoušky musí vybrat školitele z řad akademických pracovníků, kteří pro daný studijní program vypsali v daném akademickém roce téma disertační práce.

Závěrečné práce

Disertační práce z oboru fyzikální chemie je možné vypracovávat jak na témata experimentální i teoretická, tak na jejich kombinaci.

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

První částí řádného zakončení doktorského studia je státní doktorská zkouška (SDZ), jejíž obecné náležitosti jsou dány Studijním a zkušebním řádem MU, čl. 32 při splnění povinností daných čl. 30. Doktorand připraví do konce 4. semestru teze dizertační práce. V rámci SDZ zkoušený student nejprve seznámí komisi s tezemi své disertační práce. Dále se prověřuje celková úroveň znalostí fyzikální chemie v širší obecné rovině, důkladněji se probírají vědomosti v podoboru, ve kterém je vypracována dizertační práce. Podle charakteru práce se prověřují i znalosti ze speciálních oborů. Zkouška klade důraz na důkladné porozumění souvislostem a poznatkům získaným během studia, na celkový rozhled uchazeče, na jeho schopnosti samostatně se orientovat ve studovaném oboru chemie a na jeho zájem o nejnovější informace z odborné literatury. Přihlíží se ke specializaci kandidáta, dané zaměřením jeho disertační práce. SDZ musí být vykonána v průběhu 5. až 6. semestru studia.

Rámcové okruhy témat ke státní doktorské zkoušce:

  • Moderní trendy ve fyzikální chemii
  • Fyzikální chemie rovnovážných a nerovnovážných systémů
  • Teoretické a experimentální metody studia struktur atomů a molekul
  • Fyzikální chemie dynamických změn
  • Fyzikálně chemická podstata metod, které byly použity v disertační práci

Druhou částí státní doktorské zkoušky je obhajoba dizertační práce, která může být předložena v českém nebo anglickém jazyce. Přístup k obhajobě doktorské disertace je podmíněn splněním podmínky publikační činnosti publikováním výsledků v odborných časopisech. Upřednostňovanou formou dizertace v programu Chemie je souhrnný elaborát obsahující přehled dosavadních literárních poznatků v dané vědní oblasti, významné podněty pro vlastní práci, experimentální část popisující podrobně experimenty, výsledky vlastní práce, které ji podrobně popisují, dokumentují a diskutují v kontextu současných poznatků vědy, dále závěrečné shrnutí výsledků, český a anglický abstrakt, seznam literatury a seznam zkratek v disertaci používaných. Možnou formou dizertační práce je komentovaný soubor publikovaných vědeckých prací, které student musí doplnit originálním průvodním textem, který prokáže schopnost syntézy a zasazení dílčích výsledků do aktuálního stavu vědy. Jsou-li články a rukopisy obsažené v disertační práci nebo předkládané k obhajobě psány se spoluautory, musí doktorand v disertační práci jasně vymezit svůj věcný podíl na každém z nich. Obhajoba dizertační práce má prokázat schopnost uchazeče prezentovat získané výsledky a orientovat se v problematice specializované oblasti i širší disciplíny na současné odborné úrovni. Obhajoba dizertační práce má formu ústní prezentace, během níž uchazeč seznámí komisi a posluchače s tématem a cíli práce, řešenými problémy, použitými metodami a získanými výsledky. Odpovídá na připomínky a dotazy obsažené v posudcích vedoucího a oponentů práce a reaguje na dotazy vznesené v průběhu veřejné diskuze.

Požadavky ke státním závěrečným zkouškám STARÉ!!!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.