Doktorké studium


Cílem těchto stránek není suplovat stránky studijního odděleni Přírodovědecké fakulty, kde naleznete informace o:

Požadavky k přijímacím zkouškám

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním oboru Fyzikální chemie je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu v daném nebo příbuzném studijním oboru, na který se uchazeč hlásí, a úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Obsahem zkoušky je odborná rozprava v daném oboru a schopnost komunikace v jednom světovém jazyce. Uchazeč o studium si nejpozději do řádného termínu přijímací zkoušky musí vybrat školitele z řad akademických pracovníků, kteří pro daný studijní program vypsali v daném akademickém roce téma disertační práce.

Předměty

Student si vybírá předměty prohlubující a rozšiřující znalosti z této nabídky:

 • Podzimní semestr

Kód Předmět Garant/Vyučující
C5300 Statistická termodynamika doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.
C5303 Modelování vlastností tuhých látek doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.
C5340 Nerovnovážné systémy prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
C8785 Photophysical Spectroscopic Methods doc. Mgr. Dominik Heger, Ph.D.
C9540 Introduction to Computational Quantum Chemistry prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
C9550 Kvantová chemie a molekulová spektroskopie doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.
C7410 Struktura a reaktivita prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
C7415 Struktura a reaktivita - seminář prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
C7280 Elektrodová kinetika prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
ENV006 Statistical Thinking and Data Treatment doc. Mgr. Dominik Heger, Ph.D.
 • Jarní semestr
Kód Předmět Garant/Vyučující
C5305 Computational Thermodynamics doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.
C6132 Aplikace počítačů v měřicích systémech doc. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D.
C6745 Fyzikálně-chemické aspekty elektrochemických metod prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
C6770 NMR Spectroscopy of Biomolecules doc. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

 

Studenti, kteří neabsolvovali své magisterské studium v oboru fyzikální chemie, si doplňují své znalosti přednostně ze seznamu těchto výběrových přednášek:

 •  Podzimní semestr
Kód Předmět Garant/Vyučující
C4120 Makromolekulární chemie doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
C5020 Chemická struktura doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
C5030 Chemická struktura - seminář doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
C5060 Metody chemického výzkumu doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.
C6335 Nanočástice prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
C7050 Elektroanalytické metody prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
C7790 Počítačová chemie a molekulové modelování I RNDr. Petr Kulhánek, PhD.
C7800 Počítačová chemie a molekulové modelování I - seminář RNDr. Petr Kulhánek, PhD.
C9920 Úvod do kvantové chemie a elektronové struktury molekul doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.

 

 • Jarní semestr
Kód Předmět Garant/Vyučující
C6320 Chemická kinetika prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
C6330 Chemická kinetika - seminář prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
C6790 Hmotnostní spektrometrie doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
C8400 Kvantová chemie pevných látek, výpočty elektronové struktury prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
C8800 RTG strukturní analýza doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D.
C8885 Supramolekulární chemie doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
C8950 NMR - Strukturní analýza doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D.
C8953 NMR - Strukturní analýza - seminář doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D.
C9930 Metody kvantové chemie doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.

 

Student si vybírá další výběrové předměty s ohledem na zadání své práce a doporučení školitele ze seznamu předmětů z celé nabídky předmětu vyučovaných na Přírodovědecké fakultě MU a na spolupracujících pracovištích.

Závěrečné práce

Disertační práce z oboru fyzikální chemie je možné vypracovávat jak na témata experimentální i teoretická, tak na jejich kombinaci.

Požadavky ke státním závěrečným zkouškám

Personální zabezpečení

 • Oborová komise

  • prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc. - předsedkyně
  • doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
  • doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc.
  • doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.
  • prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
  • prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
  • prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
  • prof. Dr. Lubomír Špaňhel
  • prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc.
  • RNDr. Jiří Čermák, DSc. (externí člen)
  • doc. RNDr. Pavel Janderka, CSc. (externí člen)
  • doc. Ing. Tomáš Navrátil, Dr. (externí člen)
  • doc. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (externí člen)
  • doc. RNDr. Michal Roth, CSc. (externí člen)
 • Přednášející

  • doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
  • doc. RNDr. Radovan Fiala, CSc.
  • doc. Mgr. Domink Heger, Ph.D.
  • doc. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D.
  • prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
  • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
  • prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
  • RNDr. Petr Kulhánek, Ph.D.
  • prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
  • doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D.
  • doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
  • doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.
  • doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
  • Mgr. Martin Novák
  • Mgr. Jan Novotný, Ph.D.
  • doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.
  • prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
  • prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
  • prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
  • doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
  • prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
  • prof. Dr. Lubomír Špaňhel
  • doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.
  • prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
  • RNDr. Mgr. Iveta Třísková, Ph.D.
  • prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc.
  • doc. Mgr. Lukáš Žídek, Ph. D.
 • Školitelé

  • doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
  • doc. RNDr. Radovan Fiala, CSc.
  • doc. Mgr. Domink Heger, Ph.D.
  • doc. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D.
  • prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
  • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
  • prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
  • prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
  • doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D.
  • doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
  • doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.
  • doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
  • doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.
  • prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
  • prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
  • doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
  • prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
  • doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.
  • prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
  • doc. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.